یکی از پلن های زیر را انتخاب کنید

با خرید اشتراک دسترسی نامحدود به تمامی محتوای آموزشی سایت خواهید داشت

یک روزه

2,500

تومان

  • دسترسی به ویدیوهای ویژه
  • دسترسی به متن های ویژه

سه روزه

5,000

تومان

  • دسترسی به ویدیوهای ویژه
  • دسترسی به متن های ویژه

هفت روزه

12,000

تومان

  • دسترسی به ویدیوهای ویژه
  • دسترسی به متن های ویژه

یک ماهه

39,000

تومان

  • دسترسی به ویدیوهای ویژه
  • دسترسی به متن های ویژه