برای موفقیت چیزی که به دست می‌آورید مهم است
نه جایی که آغاز میکنید

بیوگرافی افراد موفق