زیبایی در هر فرد
ارتباط زیادی با شخصیت او دارد

شخصیت سازی